Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Resmi Gazete
Sayı: 25425 (Asıl)
Tarih: 06.04.2004

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler
Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Ulaştırma Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Bakanlık bünyesinde kurulan Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, gelir kaynaklarına, giderlerine, mali ve idari işlemlerine, işleyişine, denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
Madde 2- Bu Yönetmelik, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,
Bakan: Ulaştırma Bakanını,
Müsteşar: Bakanlık Müsteşarını,
APK Kurulu Başkanı: Bakanlık Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanını,
İşletme: Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Faaliyet Alanları, Sermaye, Gelirler ve Giderler

Faaliyet Alanları
Madde 4- İşletmenin faaliyet alanları, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında olup şunlardır:

a) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin; Bakanlığın görev alanına giren kara ulaştırması, sivil havacılık ve haberleşme hizmetleri alanlarında faaliyette bulunabilmeleri veya faaliyetlerini sürdürülebilmeleri için Bakanlıkça verilecek her türlü yetki belgesi, işletme ruhsatı, çalışma ruhsatı, lisans, imtiyaz hakkı belgesi, tahsis belgesi, tescil belgesi, izin belgesi, taşıt belge ve kartları, geçiş belgeleri, uçuş sertifikası, uçuşa elverişlilik sertifikası, gürültü sertifikası, her türlü mesleki yeterlilik belgesi ve benzeri belgelerin basım işlerini yapmak, bunları ücreti karşılığında ilgililere vermek,

b) Bakanlığın görev alanına giren hususlarda eğitim amaçlı kurs, sınav ve benzeri hizmetleri yapmak,

c) Haberleşme ve kara, hava, deniz ve demiryolu ile bunların kombinasyonu dahil ulaştırma sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak üzere; seminer, sempozyum ve konferanslar tertip etmek,

d) Haberleşme ve kara, hava, deniz ve demiryolu ile bunların kombinasyonu dahil ulaştırma sektörüyle ilgili araştırma, etüt, plan, master plan yapmak,

e) Haberleşme ve kara, hava, deniz ve demiryolu ile bunların kombinasyonu dahil ulaştırma alanında proje yapmak,

f) Bu maddedeki (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde yer alan faaliyetleri; Bakanlığın teknik ve idari kapasite/imkan/kabiliyetlerinin yetersiz kalması durumunda yaptırmak/ettirmek.

Bu iş, işlem ve hizmetlerin, İşletme tarafından yapılması veya Bakanlığın teknik ve idari kapasite/imkan/kabiliyetlerinin yetersiz kalması durumunda yaptırılması esnasında veya bu nedenle; Bakanlığın asli hizmetlerinin yerine getirilmesi geciktirilemez ve aksatılamaz.

Bu maddenin (a) bendinde belirtilen belgeler ücreti alınmadan verilmez.

Sermaye
Madde 5- Döner Sermaye işletmesinin Sermayesi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 33 üncü maddesi hükmü çerçevesinde belirlenir.

Döner sermaye işletmesinin faaliyetlerinden doğan karlar, bu maddenin birinci paragrafına göre belirlenen sermaye miktarına ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir.

Bu sermaye miktarına ulaştıktan sonraki elde edilen karlar, takip eden yılın altıncı ayının sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere mal sandığına yatırılır.

Bağış ve yardımlar sermaye limitine bakılmaksızın sermayeye eklenir.

İşletmenin zararları, kar/zarar hesabında bekletilir ve ertesi yıllar karlarından mahsup edilir, işletmenin sermaye miktarı Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca 10 katına kadar arttırılabilir.

Gelirler
Madde 6- İşletmenin gelirleri şunlardır;

a) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlığın görev alanına giren kara ulaştırması, sivil havacılık ve haberleşme hizmetleri alanlarında faaliyette bulunabilmeleri veya faaliyetlerini sürdürebilmeleri için, gerçek ve tüzel kişiler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bakanlıkça verilecek her türlü yetki belgesi, işletme ruhsatı, çalışma ruhsatı, lisans, imtiyaz hakkı belgesi, tahsis belgesi, tescil belgesi, izin belgesi, taşıt belge ve kartları, geçiş belgeleri, uçuş sertifikası, uçuşa elverişlilik sertifikası, gürültü sertifikası, her türlü mesleki yeterlilik belgesi ve benzeri belgelerin satışından elde edilecek gelirler,

b) Demiryolu, hava meydanı ile liman, rıhtım, barınak ve benzeri her türlü kıyı ve deniz yapılan projelerinin, yapılması, onaylanması, kontrolü ve denetiminden elde edilecek gelirler,

c) İşletmenin yaptığı ihalelere ilişkin, ihale ve ön yeterlilik dokümanı ve benzeri belgelerin satışından elde edilecek gelirler,

d) Atölye faaliyetleri ile laboratuvarlarda yapılan tahlil, deney ve araştırma raporlarından elde edilecek gelirler,

e) Döner Sermaye İşletmesi faaliyetlerinden elde edilen diğer gelirler.


Giderler
Madde 7- Döner Sermaye İşletmesinin giderleri; bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan Döner Sermaye İşletmesi hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği ve bunlarla ilgili her türlü harcamadan oluşur. Bu harcamalar şunlardır;

a) Her türlü kiralama, mal ve hizmet satın alımı, baskı, yayın, tanıtma, kurslara katılma ve eğitim, telif ve tercüme, geçici hizmet alımı, haberleşme, ilan, kırtasiye ve ulaşım giderleri,

b) Her türlü araştırma, planlama, inceleme, etüt, fizibilite çalışması, proje, sistem analiz ve programlama, bilgisayar yazılımı ile danışmanlık giderleri,

c) Kullanılan her türlü vasıta, araç, makine, ekipman, cihazların çalışması için gerekli her türlü sarf malzemesi ile bakım-onarım ve sigorta giderleri,

d) Hizmetin gerektirdiği makine ve teçhizat alım giderleri,

e) Merkez ve taşra birimlerine ait veya bunlar tarafından kullanılan bina ve tesislerin tadilat, bakım-onarım, sigorta giderleri ile ısıtma, aydınlatma, su giderleri,

f) Merkez birimlerindeki bilgi teknolojileri ve otomasyon gibi hizmetlerin gerektirdiği demirbaş alım giderleri,

g) Mevzuata uygun diğer faaliyet giderleri.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teşkilat ve Yönetim

Teşkilat
Madde 8- Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin hizmetleri; Yönetim Kurulu, İta Amiri, İşletme Müdürü, Tahakkuk Memuru, Sayman ve Saymanlık personeli ile diğer İşletme personelinden oluşan bir teşkilat tarafından yürütülür.

Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu
Madde 9- İşletme Yönetim Kurulu; Müsteşarın başkanlığında; Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürü, Kara Ulaştırması Genel Müdürü, Sivil Havacılık Genel Müdürü, Haberleşme Genel Müdürü, APK Kurulu Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı ve İşletme Müdüründen teşekkül eder.

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak, toplantı tutanak, karar ve dosyalarını tutmak ve her türlü iletişimi yürütmek görevi; İşletme Müdürlüğü bünyesindeki Yönetim Kurulu Bürosu tarafından yapılır.

Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 10- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İşletme faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi için gereken her türlü idari, mali ve teknik işlemler ile ilgili kararlar almak,

b) İşletmenin uygulayacağı kar hadleri ve fiyat listelerini karara bağlayarak Bakan onayına sunmak, Bakan onayı alındıktan sonra uygulamaya koymak,

c) Taşra teşkilatında İşletme ile ilgili işler konusunda verilecek görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek,

d) Mali yıl sonunda yapılan işlere ait faaliyet raporunu onaylamak,

e) İlgili mevzuat çerçevesinde İşletme personelinin görevlendirilmesini teklif etmek,

f) İlgili mevzuatta ve bu Yönetmelikte yer alan diğer görevlerini yerine getirmek.

Toplantı ve Karar Nisabı
Madde 11- Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu, en az altı üyenin iştiraki ile toplanır. Müsteşarın bulunmadığı toplantıya görevlendireceği Genel Müdür üyelerden biri başkanlık eder. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde, başkanın oyu yönünde karar alınır. Toplantıya katılamayan üye gerekçesini bir yazı ile Yönetim Kurulunun bilgisine sunar. Oturumun intizamını, görüşme ve kararların tutanağa geçirilmesini Başkan sağlar.

Toplantı Zamanı
Madde 12- Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanır. Toplantılarda bir sonraki toplantının tarihi tespit edilir.

Başkanın gerekli görerek istemesi halinde tespit edilen tarihten önce de toplanılır.

İta Amiri
Madde 13- İta amiri Bakandır. Bakan bu yetkisini uygun gördüğü takdirde Yönetim Kurulu Başkanı veya üyelerinden birisine sınırlı yada sınırsız olarak devredebilir.

İşletme Müdürü
Madde 14- İşletme Müdürü, Bakanlık personeli arasından Bakan tarafından atanır. İşletme Müdürünün görevleri şunlardır:

a) İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve Yönetim Kurulu kararları ile işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek,

b) İşletme kadrolarına atanan veya görevlendirilen personelin; görevlerini iş bölümü esasları dahilinde düzenlemek, izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve amirliğini yapmak,

c) İşletme personelinin görevlendirilmesi ve/veya atanmalarının teklif edilmesine ve özlük haklarına ilişkin işleri yapmak,

d) İşletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlamak,

e) Demirbaşlar ile diğer malzemelerin iyi bir şekilde kullanılması, saklanması ve korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

f) Tahakkuk Memurluğu görevini yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali İşlemler

Hesap Dönemi
Madde 15- Döner Sermaye işletmesinin hesap dönemi mali yıldır.

Bütçe ve Uygulama
Madde 16- Döner Sermaye İşletmesinin bütçe tasarısı İşletme Müdürü ve Sayman tarafından hazırlanarak en geç Ekim ayı başında Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kuruluna sunulur. Bütçe, Yönetim Kurulunun kabulü ve Bakanın onayı ile kesinleşir. Bütçenin bir örneği Maliye Bakanlığına gönderilir. İhtiyaç duyulması halinde yıl içinde bütçe tertipleri arasında aktarmalar yapılabilir. Bütçe tertipleri arasındaki aktarmalar Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Ücret Tarifesinin Tespiti
Madde 17- İşletme tarafından verilen hizmetler veya yapılan işlerin ücret tarifeleri; hammadde ve malzeme, personel, diğer işletme masrafları, amortisman payları dahil maliyet ve buna ilave edilecek kardan oluşturulmak suretiyle İşletme Müdürlüğünce hazırlanır. Bu tarifeler hazırlanırken aynı veya benzer iş ve hizmetleri yapan kuruluşlardaki ücret tarifeleri de göz önünde tutulur. Ücret tarifeleri Yönetim Kurulu kararı ve Bakan Onayı ile kesinleşir. Maliyetlerin altında olmamak kaydıyla tarifelerde gerekli görülen değişiklikler aynı usul ve esaslar dahilinde yapılır.

Ücret tarifeleri belirlenirken, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen belgeler, hizmetler ve işlerin Bakanlık tarafından tespit edilen ücretleri esas alınır ve bu ücretler tarifeye seyyanen ilave olunur.

İş veya Hizmet Sözleşmeleri
Madde 18- Bedeli ne olursa olsun iş veya hizmet sözleşmeleri, İşletme Müdürlüğü ile iş veya hizmeti alacak veya yapacak gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılır. Bu sözleşmelerden bedeli ikiyüzmilyar Türk Lirasına kadar olanlar Yönetim Kurulu onayı bedeli iki yüzmilyar Türk Lirasından fazla olanlar ise Yönetim Kurulu ve Bakan onayından sonra yürürlüğe konulur. Bu miktarlar her yıl Bakanlık Makamından alınacak onayla artırılabilir.

İşletme Alacaklılarının Alacağının Devir ve Temliki
Madde 19- İşletmenin yapacağı/yaptıracağı işlere ait şartname ve sözleşmelere İşletme Yönetim Kurulu onayı olmadan, İşletme alacaklıları, alacaklarını üçüncü kişilere devir ve temlik edemezler şeklinde hüküm konulur.

Döner Sermaye İşletmesi Mallarının Niteliği
Madde 20- İşletmeye ait mallar, Devlet malı sayılır.

Döner Sermaye Saymanı
Madde 21- Döner sermaye işletmesinin saymanlık hizmetleri Maliye Bakanlığınca kurulacak Döner Sermaye Saymanlığınca yürütülür. Döner sermaye işletmesinin mali işleri ve muhasebe işlemleri, kadrosu Maliye Bakanlığınca tahsis edilerek atanacak sayman ile saymanlık personeli tarafından yerine getirilir. Saymanın geçici ve/veya sürekli olarak görevinden ayrılması halinde saymanlık görevi Maliye Bakanlığınca vekaleten görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.

Geçici Madde 1- Kurulan saymanlığa, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca kadro tahsis edilip personel atamaları yapılıncaya kadar, saymanlık hizmetlerinin herhangi bir aksamaya meydan verilmeden yürütülebilmesi için Ulaştırma Bakanlığınca sayman dışında yeteri kadar personel görevlendirilerek bu hizmetler yürütülür.

Yürürlük
Madde 22- Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 23- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.