Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır       
Kuruluş : 7 Ekim 1920
4 Haziran 2004
CUMA
Sayı : 25482

 

Ulaştırma Bakanlığından:
Geçici ve Yabancı Plakalı Araçlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No:44)
Madde 1 - 19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun 16. maddesi gereği, karayolunun bakımı, korunması ile karayolu ve taşımanın yönetimine ilişkin giderlere katkıda bulunmak üzere, ticari eşya/yük taşımaya mahsus yabancı plakalı araçlardan alınacak geçiş ücretleri ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir.
a) Anlaşmalı ülke taşıtlarından taşıt başına;
Taşıt + Yük toplamının Ton x Km'si için 0,01 EURO veya karşılığı Türk Lirası,
b) Anlaşmasız ülke taşıtlarından taşıt başına; (a)'nın 1,5 katı
ücret alınır.
Madde 2 - Anlaşmalı ve anlaşmasız ülkelere ait geçici plakalı eşya/yük taşımaya mahsus taşıtlarından taşıt başına;
a) Yüklü taşıtlardan 1200 EURO veya karşılığı Türk Lirası,
b) Boş taşıtlardan 600 EURO veya karşılığı Türk Lirası,
ücret alınır.
Madde 3 - Yurtdışından T.C uyruklu gerçek veya tüzel kişilerce ithal edilerek Türkiye' ye getirilen eşya/yük taşımaya mahsus geçici plakalı yüklü taşıtlardan, taşıt başına 600 EURO veya karşılığı Türk Lirası ücret alınır.
Madde 4 - Yolcu taşımacılığında kullanılan yabancı ve/veya geçici plakalı araçlardan alınacak geçiş ücretleri ile ilgili hususlar karşılıklılık ilkesi çerçevesinde Bakanlıkça düzenlenir.
Madde 5 - Geçiş ücretlerinin tahsili, giriş gümrük kapılarında Maliye Bakanlığınca yapılır. Bu ücretlerin giriş gümrük kapılarında Maliye Veznesine ödenmediği veya eksik ödendiğinin tesbiti halinde ödenmeyen veya eksik ödenen miktarlar üç katı olarak alınır.
Madde 6 - 21 Ekim 2003 tarih ve 25266 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 43 No' lu Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 7 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 8 - Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.